:: PDP General Ledger System ::
โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท


ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท


โปรแกรมบัญชีแยกประเภทคือโปรแกรมที่ทำหน้าที่แยกประเภทของเอกสารทางบัญชีเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการวิเคราะห์และจัดทำงบการเงิน โปรแกรมยังสามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย กระดาษทำการ และ ภงด. ต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด…

- สามารถกำหนดรหัสบริษัท, สาขา, ฝ่าย, แผนก ได้ไม่จำกัด
- การสร้าง Chart Of Account มีอิสระในแต่ละบริษัท และสามารถ Copy ไปอีกบริษัทได้
- สามารถจัดสรรงบประมาณได้ ถึง 5 ชุด
- สามารถเริ่มการใช้งานโปรแกรมได้ทันที โดยไม่ต้องบันทึกยอดยกมา
- การใส่ยอดยกมาต้นงวดบัญชี ผู้ใช้สามารถใส่หลังจากที่ บันทึกรายการบัญชีประจำวันไปแล้ว และไม่ต้องทำทุกปี ทำเฉพาะปีแรกที่เริ่มใช้งาน
- วิธีการบันทึกรายการบัญชี (ใบสำคัญ) ระบบอำนวยความ สะดวกและลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน โดยผู้ใช้สามารถกำหนด รูปแบบการลงบัญชีไว้ล่วงหน้า โดยกำหนดเป็น Template
- กำหนดเปอร์เซ็นต์กระจาย รายได้/ค่าใช้จ่าย เข้าหน่วยงาน หรือโครงการอัตโนมัติ (Allocate Cost) และรองรับการเฉลี่ย ภาษีซื้อ กรณีเป็นธุรกิจที่มีรายได้ทั้งที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่า เพิ่มและที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
- กำหนดรูปแบบมาตรฐานการบันทึกบัญชีตามสมุด (บันทึกคู่บัญชีตาม Template)
- การบันทึกรายการบัญชี ใช้หลักบัญชีคู่ โปรแกรมจะเช็ค Debit และ Credit Balance ก่อนจบ Voucher
- สามารถพิมพ์ใบสำคัญ (Voucher) หลังจากที่บันทึกรายการ บัญชีแล้ว
- รองรับบัญชีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สามารถแยกรายได้ค่าใช้จ่าย และงบการเงินของ BOI และ NON-BOI หรือ งบการเงินรวมทั้งกิจการ
- บันทึกข้อมูลของปีถัดไปโดยไม่ต้องปิดสิ้นปีก่อน
- รายงานรายได้และค่าใช้จ่ายแยกตามหน่วยงาน (Profit/Cost Center) และแยกตามงานหรือโครงการ (Project/Job)
- รายงานสมุดรายวัน โดยแยกตามรหัสสมุด
- รายงานบัญชีแยกประเภทสามารถระบุเฉพาะที่ผ่าน บัญชีแล้ว
- สามารถออกงบทดลอง ก่อนทำการผ่านรายการเข้าบัญชี แยกประเภท
- รายงานเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน, แต่ละไตรมาส
- ปิดบัญชีสิ้นปี ปิดรายได้ ค่าใช้จ่าย เข้าบัญชีกำไรขาดทุน สะสมและทำยอดยกไปปีถัดไปให้อัตโนมัติ
- การปิดบัญชีสิ้นปีทำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
- ไม่จำกัดจำนวนปีย้อนหลังที่สามารถเรียกดูข้อมูลได้
- รองรับ Tax System (ระบบภาษี)
- รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานภาษีขาย
- รายงานภาษีซื้อสามารถระบุงวดที่จะขอคืนภาษีซื้อหรือนำ ภาษีซื้อไปเครดิตได้
- รายงานภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งซื้อและขายสามารถแยกพิมพ์ตามประเภทอัตราภาษีได้ ใน 1 งวดสามารถบันทึกอัตราภาษีได้ ไม่จำกัดอัตรา
- สามารถพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายแบบต่อเนื่องได้ สั่งพิมพ์ได้มากกว่า 1 Copy ระบุข้อความพิเศษที่จะพิมพ์ใน แต่ละชั้นได้ (ฉบับที่ 1 ของผู้ถูกหัก ณ ที่จ่าย, ฉบับที่ 2 ของ…)
- รองรับธุรกิจที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทนลูกค้า
- รายการรายได้ที่ปรากฎบนหนังสือรับรองฯ ผู้ใช้สามารถ เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เองเมื่อสรรพากรมีการเปลี่ยนแปลง
- สามารถกำหนดงวดที่จะนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ กรณี ผู้ขายไม่ได้มารับเช็ค ตามกำหนด
- พิมพ์ใบต่อภ.ง.ด. ได้ทุก ภ.ง.ด.
- สามารถพิมพ์บัญชีพิเศษ การหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
- สามารถพิมพ์รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้ทั้งประจำเดือน และประจำปี
- งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconciliation Statement)