:: PDP Inventory Control System ::
pic15


ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท


สินค้าคงคลังมีผลโดยตรงกับผลการดำเนินงานของกิจการว่าจะมีกำไรหรือขาดทุน ระบบนี้จะช่วยในการควบคุมวัตถุดิบให้พอเหมาะต่อการใช้งาน โปรแกรมจะช่วยบริหารจัดการให้สินค้าสำเร็จรูปมีเพียงพอเพื่อขายหรือจัดจำหน่าย และจะเตือนเมื่อสินค้าถึงจุดที่ต้องสั่งซื้อเข้ามาเพิ่ม เพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าพลาดโอกาสในการขาย สำหรับโรงงานผลิต โปรแกรมนี้จะช่วยบริหารจัดการให้มีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิตสำหรับแต่ละคำสั่งผลิต หรือแต่ละช่วงเวลา ขณะเดียวกัน ก็จะบริหารไม่ให้ต้องสต็อควัตถุดิบมากเกินความต้องการ เพราะนั่นเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต..

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมสินค้าคงคลัง

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมสินค้าคงคลัง


- สามารถเลือกวิธีการคำนวณต้นทุนแบบ Average, FIFO, LIFO, Lot

- กำหนดสูตรการผลิตและให้ไปเบิกวัตถุดิบตามสูตรการผลิตได้ (BOM) ได้

- สามารถกำหนดเงื่อนไขให้สต๊อกติดลบได้หรือไม่ได้

- สามารถกำหนดยอดคงเหลือต่ำสุด สูงสุด หรือ จุดสั่งซื้อที่เหมาะสม เพื่อช่วยในการบริหารคลังสินค้า

- สามารถตั้งให้ระบบเตือนเมื่อปริมาณสินค้าต่ำกว่าจุดต่ำสุด หรือ ต่ำกว่าสั่งซื้อ หรือ มากกว่าจุดสูงสุด

- สามารถกำหนดจำนวนคลังสินค้า(Warehouse)ได้ไม่จำกัด

- สามารถโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง(Warehouse)ได้

- สามารถระบุตำแหน่งจัดเก็บสินค้า ( Location) ภายในคลังสินค้าต่างๆได้

- สามารถกำหนดช่วงอายุสินค้าได้

- รหัสสินค้า/วัตถุดิบสามารถแจกแจงได้ 2 ระดับคือ Product Group และ Product No.

- รองรับสินค้าที่มี Serial No. และ Barcode

- กำหนดรหัสสินค้าได้ยาวถึง 20 ตัวอักษร

- กำหนดรูปแบบการแสดงรหัสสินค้าได้เอง

- ความสามารถบันทึกข้อมูลสินค้าและวัตถุดิบได้ทั้งการรับ เบิก โอน ปรับปรุงต้นทุน

- สามารถพิมพ์เอกสาร รับ เบิก โอน ปรับปรุงต้นทุนได้

- สามารถกำหนดรหัสการเคลื่อนไหว (Movement Code) เพื่อใช้แยกประเภทการเบิก และ ประเภทการรับ

เช่น เบิกไปเป็นตัวอย่าง เบิกเข้าผลิต รับจากการผลิต รับคืนสินค้าชำรุด รับคืนจากการผลิต เป็นต้น

- สามารถกำหนดรหัสหน่วยงาน (Cost Center Code) เพื่อให้สามารถสรุปค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานได้

- สามารถกำหนดรหัสงาน (Job Code) เพื่อให้สามารถสรุปต้นทุนของแต่ละงานหรือโครงการได้

- สินค้าหรือวัตถุดิบ 1 ตัว สามารถเก็บได้มากกว่า 1 คลังสินค้า (Multiple Location)

- สินค้าหรือวัตถุดิบ 1 ตัวมีหน่วยนับได้ 3 ระดับ เช่น ลัง กล่อง ชิ้น และสามารถ Convert ได้ทุกหน่วย

- มีรายงานเพื่อสรรพากร และ รายงานวิเคราะห์เพื่อการบริหาร

- รายงานบัญชีสินค้าคงเหลือแสดงเฉพาะปริมาณ

- รายงานบัญชีสินค้าคงเหลือแสดง ปริมาณ และ ต้นทุน

- รายงานบัญชีคุมสินค้า (Stock Card)

- รายงานสรุปการเคลื่อนไหวของสินค้าตามแต่ละชนิดการเบิก (Movement Code)

- รายงานค่าใช้จ่ายแยกตาม หน่วยงาน

- รายงานการเบิกวัตถุดิบใช้ตามงาน (Job Code)

- รายงานแสดงอายุของสินค้า (Aging)

- รายงานแสดงสินค้าที่ต้องสั่งซื้อ

- รายงานสำหรับตรวจนับสินค้า พร้อม Tag ติดสินค้าในการตรวจนับ

- รายงานแสดงการรับ/เบิกประจำปีเปรียบเทียบทั้ง 12เดือน