shoeการฝากขาย คือ ลักษณะการขายอีกลักษณะหนึ่ง ส่วนมากจะใช้กับสินค้าประเภทแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า /รองเท้า /กระเป๋า /แว่นตา /หนังสือ /ไวน์ และอื่นๆ อีกหลายชนิด โดยเจ้าของสินค้า ซึ่งเรียกว่า ผู้ฝากขาย (Consignor) จะส่งสินค้าไปยัง ผู้รับฝากขาย (Consignee) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นห้างสรรพสินค้า หรือ Discount Store เพื่อให้ช่วยทำหน้าที่ขายสินค้าแทน โดยความเสี่ยงและกรรมสิทธิ ในสินค้านั้นยังคงเป็นของผู้ฝากขายจนกว่าผู้รับฝากขายจะขาย
สินค้าที่รับฝากขายไปให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ฝากขายจึงจะบันทึกเป็นรายการขายได้ อย่างไรก็ตามสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝากขาย โดยปกติผู้ฝากขายจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งจำนวน และเมื่อผู้รับฝากขายขายสินค้าได้ ก็มักจะได้รับค่าตอบแทนในรูปของรายได้ค่านายหน้า (GP)