โปรแกรม Impress Professional คือ โปรแกรมระบบบริหารทรัพยากรองค์กร(Enterprise Resource Planning – ERP) ประสิทธิภาพสูงสำหรับบริหารจัดการส่วนต่างๆ ภายในองค์กร เช่น

 • การบริหารส่วนงานจัดซื้อ (Purchasing Management)
 • ส่วนงาน ขายและจัดจำหน่าย (Sales and Order Management)
 • ส่วนงานสินค้าคงคลัง (Inventory Control Management)
 • ส่วนงานวางแผนการผลิต (Production Planning)
 • ส่วนงานบัญชี และ การเงิน (Financial and Accounting)
 • ส่วนงานบริหารสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset)
 • ส่วนงานซ่อมบำรุง (Maintenance)

เป็นต้น โดยข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมในแต่ละส่วนจะสัมพันธ์กันและเชื่อมโยงถึงกัน นอกจากจะสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ช่วยในการประกอบการตัดสินใจในเชิงบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องแล้ว ยังสามารถอาศัยข้อมูลเหล่านี้ในการตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของแต่ละส่วนว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่ เสมือนเป็นกระจกเงาที่ช่วยสะท้อนสภาพความเป็นจริงขององค์กร ว่ามีความแข็งแกร่งหรือความได้เปรียบตรงส่วนไหนที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น และ ความอ่อนแอหรือความเสียเปรียบตรงจุดไหนที่ควรจะรีบแก้ไข ผลสะท้อนในส่วนต่างๆ เหล่านี้จะสามารถให้ประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการเชิงลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Impress_Modules

             ความโดดเด่นของ Impress Professional นอกจากความสามารถของโปรแกรมแล้ว ความยืดหยุ่นทั้งทางด้านการลงทุนและการใช้งานกับธุรกิจที่หลากหลายก็เป็นจุดเด่นที่มีความสำคัญเช่นกัน โดยอาศัยโครงสร้างของโปรแกรมที่ถูกออกแบบให้สามารถทำงานเป็นส่วนๆ ตามระบบงาน (Modules) ได้ เช่น สามารถเริ่มต้นการใช้งานด้วย ระบบงานใดงานหนึ่ง หรือ หลายๆระบบงานที่มีความเกี่ยวเนื่องกันได้ ทำให้ผู้ซื้อสามารถกระจายการลงทุนเป็นส่วนๆได้ ตามความพร้อมและความต้องการในแต่ละช่วงเวลา หรือจะลงทุนทั้งระบบแบบครบวงจรในเวลา เดียวกันก็ได้ สำหรับผู้ซื้อที่ต้องการซื้อเฉพาะบางระบบงาน (Modules) เพื่อที่จะไปต่อเชื่อมกับระบบงานเดิมในลักษณะขยายประสิทธิภาพของระบบงานเดิม ก็สามารถทำได้ในลักษณะส่งผ่านข้อมูล ( Interface ) สำหรับ ในเง่ของการรองรับการใช้งานกับธุรกิจที่หลากหลายนั้น อาศัยส่วนเพิ่มเติม (Addon) สำหรับแต่ละธุรกิจ (รายละเอียดความต้องการอาจจะแตกต่างกันออกไปในบางจุด) ที่มีอยู่แล้วใน Impress Professional ส่วนบางธุรกิจเฉพาะที่ Impress Professional ทียังไม่สามารถรองรับในขณะนี้ ก็สามารถทำเป็นส่วนเพิ่มเติม (Addon) เข้าไปเสริมได้ การที่แบ่งโปรแกรมออกเป็นส่วนๆ ตามระบบงานยังมีข้อดีในแง่ที่มีการแบ่งงานตามระบบที่ชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและการนำไปใช้งานอีกด้วย

:: โปรแกรม หรือ ระบบงานต่างๆ ของ Impress Professional ::

 1. System Manager Module - (โปรแกรมระบบจัดการรวม)
 2. General Ledger Module - (โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท)
 3. Tax System Module - (โปรแกรมระบบภาษี)
 4. Financial Report Module - (โปรแกรมระบบวิเคราะห์งบการเงิน)
 5. Inventory Control  Module - (โปรแกรมระบบสินค้าคงคลัง)
 6. Purchase Order Module - (โปรแกรมระบบจัดซื้อ)
 7. Account Payable Module - (โปรแกรมระบบบัญชีเจ้าหนี้)
 8. Cash & Bank Module - (โปรแกรมระบบเงินสดและธนาคาร)
 9. Order Entry Module - (โปรแกรมระบบจัดจำหน่าย/จอง/ขาย)
 10. Account Receivable Module - (โปรแกรมระบบบัญชีลูกหนี้)
 11. Sales Analysis Module - (โปรแกรมระบบวิเคราะห์ขาย)
 12. Fixed Asset Module - (โปรแกรมระบบสินทรัพย์ถาวร)

 

Impress Add On Modules & Functions…..

 1. Production Planning - (โปรแกรมระบบวางแผนการผลิต)
 2. Activity Base Costing - (โปรแกรมระบบต้นทุนตามกิจกรรม)
 3. Job Cost Module - (โปรแกรมระบบบัญชีต้นทุนตามงาน)
 4. Point Of Sales (POS) - (โปรแกรมระบบขายหน้าร้าน)
 5. Warehouse Management System - (โปรแกรมระบบจัดการคลังสินค้า)
 6. Consignment System - (โปรแกรมระบบฝากขาย)
 7. Area Rental Business - (โปรแกรมระบบให้เช่าพื้นที่)
 8. Fund Accounting - (โปรแกรมบัญชีสำหรับบริหารกองทุน)

 

รายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.bcsc.co.th