:: PDP Financial Reporter and Writer ::โปรแกรมจัดทำงบการเงิน


ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท


โปรแกรมวิเคราะห์งบการเงินสามารถดูและพิมพ์งบการเงินต่างๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน งบต้นทุนขาย งบต้นทุนการผลิต งบการแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน ผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบ หรือ อาศัยรูปแบบที่มีอยู่แล้วได้ รูปแบบงบการเงินสามารถใช้กับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้ …

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมวิเคราะห์งบการเงิน

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมวิเคราะห์งบการเงิน

- กำหนดรหัสและชื่องบการเงินได้เอง รองรับงบการเงินได้ ทุกประเภท อาทิ งบดุล, งบกำไรขาดทุน, งบต้นทุนขาย, งบต้นทุนการผลิต, รายละเอียดประกอบงบต่างๆ

- รองรับงบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ อาทิ

- งบกระแสเงินสด (ตามพระราชบัญญัติการบัญชี 2543 ให้บริษัทจำกัด ต้องยื่นงบกระแสเงินสดด้วย)

- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนผู้ถือหุ้น

- งบกำไรสะสม

- กำหนดรูปแบบงบการเงินได้เอง อาทิ

- รายการในแต่ละบรรทัด

- การจัดย่อหน้าของรายการ

- การขีดเส้นใต้ตัวเลข ทั้งเส้นเดี่ยวและเส้นคู่

- กำหนดสูตรต่างๆ ที่ต้องใช้ได้เอง

- กำหนดเปอร์เซ็นต์ การ กระจายรายได้ ค่าใช้จ่ายเข้าฝ่าย แผนก โครงการ หรือ งาน

- ความสามารถในการเลือกดู/พิมพ์งบการเงินได้ตาม บริษัท สาขา ฝ่าย แผนก (Profit / Cost Center) และตามรหัสงานหรือโครงการ

- ทำงบการเงินรวมของหลายบริษัท, สาขา, ฝ่าย, แผนกได้ (Consolidate)

- สามารถออกแบบงบดุล, งบกำไรขาดทุน, งบต้นทุนการผลิต, งบต้นทุนขาย, รายละเอียดประกอบงบต่างๆ ได้เอง

- มีงบกระดาษทำการที่สามารถเลือกดู/พิมพ์ได้ตาม บริษัท สาขา แผนก

- Layout ของงบการเงินมีให้เลือกดู/พิมพ์ 10 Layout

- เปรียบเทียบผลการดําเนินงานสะสมถึงงวดนี้กับผลการ ดําเนินงานสะสม

- เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับประมาณการของงวดนี้ กับผลการดําเนินงานสะสม

- เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ประมาณการและเปอร์เซ็นต์เทียบกับผลรวมของวดนี้กับผลการดําเนินการสะสม

- เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของงวดนี้ กับงวดที่แล้ว

- เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน, ประมาณการของงวดนี้ กับผลการดําเนินงาน, ประมาณการสะสม

- เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของแต่ละสาขา ฝ่าย แผนก หรือ งาน/โครงการ

- เปรียบเทียบผลการดําเนินงานสะสมของปีปัจจุบัน กับ ผลการดำเนินของทั้งปีที่ผ่านมา

- เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของงวดนี้ของปีนี้ กับ ปีที่แล้ว

- เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของงวดนี้ย้อนหลัง 5 ปี

- เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของทั้ง 12 เดือน หรือทั้ง 4 ไตรมาส