:: PDP Sales Order / Order Entry System / Account Receivable / Sales Analysis ::

โปรแกรมขาย

ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท

เป็นโปรแกรมบริหารงานขายหรือโปรแกรมขายช่วยบริหารงานขายเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว เริ่มตั้งแต่ทำใบเสนอราคา เปิดใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน รองรับการขายในลักษณะออนไลน์ (online) ผ่าน internet หรือ ผ่าน โทรศัพท์มือถือ(mobile GPRS) ในกรณีที่มีสาขา หรือ หน่วยรถเคลื่อนที่ได้ โปรแกรมยังมีระบบวิเคราะห์การขาย เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นแนวโน้มการขาย เพื่อใช้ในการปรับปรับกลยุทธ์การขาย … ฯลฯ…

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมการขาย PDP

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมการขาย PDP


- ทำใบเสนอราคา

- บันทึกคำสั่งซื้อจากลูกค้าโดยสามารถอ้างอิงจากใบเสนอราคา

- ตรวจสอบปริมาณสินค้าคงเหลือและรายละเอียดสินค้าได้ในขณะบันทึกคำสั่งซื้อจากลูกค้า

- หน้าจอแต่ละหน้าจอมีแสดงสถานะของเอกสารอย่างละเอียด

- มีหน้าจอสอบถามข้อมูล (Inquiry) สะดวกในการค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับ เอกสารต่างๆ สินค้า ผู้ซื้อ เงื่อนไขการขาย เป็นต้น

- สามารถกำหนดตารางราคาได้ไม่จำกัด (สำหรับลูกค้ากลุ่มต่างๆ) และกำหนดวันที่เริ่มใช้ล่วงหน้าก่อนได้

- สามารถกำหนดตารางส่วนลด ได้ไม่จำกัด สามารถกำหนดให้ลดตาม ปริมาณได้ กำหนดสินค้าที่จะแถมได้

- รองรับลักษณะธุรกิจขายสินค้าและธุรกิจขายบริการ

- ส่วนลดต่อรายการ (เปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงิน) ลดได้ถึง 5 ขั้น

- สำหรับส่วนลดท้ายบิล (หรือส่วนลดทั้งใบ) ไม่จำกัดจำนวนขั้นในการลด

- สามารถพิมพ์ Product Specification ได้ 4 บรรทัด (240 ตัวอักษร)

- สามารถใส่หมายเหตุ สำหรับแต่ละ Invoice

- มีระบบเตือน เมื่อสินค้าที่จะเปิดบิลต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ (Reorder Point)

- สามารถบันทึกรายการขายที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศได้ (ไม่จำกัดสกุลเงิน)

- สามารถบันทึกตั้งหนี้โดยบันทึกขายสินค้า หรือ บันทึกตั้งหนี้ ผ่านรหัสบัญชีรายได้

- สามารถระบุจำนวนวันของเครดิตและวงเงินเครดิตสำหรับของลูกค้าแต่ละรายได้

- บันทึก Invoice ขายสินค้าหรือบริการ เพื่อพิมพ์ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี และใบสำคัญขาย (Sales Voucher)

- บันทึกการเพิ่มหนี้/ลดหนี้ (Debit/Credit Note) ได้ทั้งกรณีราคาผิด รับคืนสินค้า พิมพ์ใบลดหนี้/เพิ่มหนี้ได้ทันที

- รองรับทั้งการขายสินค้าทั้งในประเทศและการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ (แยกฟอร์ม Invoice)

- บันทึกการรับชำระหนี้การค้า และพิมพ์ใบสำคัญรับ (Receipt Voucher)

- สามารถเลือกรับชำระด้วยเงินสด โอนบัญชีธนาคาร เช็ค ดร๊าฟ บัตรเครดิต

- บันทึกรายการปรับปรุงยอดลูกหนี้ได้

- กรณีลูกหนี้ต่างประเทศ สามารถบันทึกรายการปรับปรุง กำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนได้

- สามารถพิมพ์เอกสารการขายสินค้าไปยังต่างประเทศ (Proforma Invoice, Export Invoice, Packing List)

- ใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิล ซึ่งเลขที่สามารถใช้อ้างอิงตอน รับชำระจากลูกหนี้

- รายงานเกี่ยวกับวงเงินสินเชื่อ สำหรับฝ่ายสินเชื่ออนุมัติ เพื่อพิมพ์ใบสั่งขาย (Sales Order)

- รายงานใบสั่งขายค้างส่ง (Back Order)

- มีรายงานเปรียบเทียบ ยอดขาย กับเป้าที่ตั้งไว้

- มีรายงานวิเคราะห์ขายตามเงื่อนไข

1. ตามวันที่ – แต่ละช่วงเวลามียอดขายสินค้าแต่ละตัว แต่ละชนิด เป็นจำนวนเท่าไร
2. ตามลูกค้า – ลูกค้าแต่ละรายมีซื้อสินค้าแต่ละชนิดมากน้อยแค่ไหน
3. ตามพนักงานขาย – พนักงานขาย(sales)แต่ละคนมียอดขายสินค้าแต่ละชนิดเป็นอย่างไร
4. ตามสินค้า – สินค้าชนิดไหนหรือกลุ่มไหน ขายดี ในโซนไหน

- มีรายงานจัดอันดับการขายตามสินค้า

- มีรายงานวิเคราะห์กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น ตามอินวอยซ์

- มีรายงานวิเคราะห์กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น ตามสินค้า

- รายงานหนี้ที่ครบกำหนดชำระ

- รายงานลูกหนี้รายตัว (Statement)

- รายงานสรุปการเคลื่อนไหวลูกหนี้

- รายงานวิเคราะห์อายุหนี้ ตามลูกค้า ตามเอกสาร