:: PDP Purchase Order / Purchasing System ::
โปรแกรมจัดซื้อ


ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท


เป็นโปรแกรมบริหารงานซื้อ หรือ โปรแกรมจัดซื้อ เริ่มตั้งแต่ทำใบขอซื้อ(PR) จากหน่วยงานต่างๆ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถดึงใบขอซื้อมาออกเป็นใบสั่งซื้อ(PO) เวลารับสินค้าที่สั่งซื้อก็สามารถอ้างอิงรายละเอียดจากเอกสารใบสั่งซื้อ(PO) ได้ โปรแกรมบริหารงานจัดซื้อช่วยให้ฝ่ายจัดซื้อ หรือ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ตัดสินใจว่าควรจะสั่งซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบหรือบริการจากผู้ขาย(Vendor) รายไหน จึงจะทำให้สิ่งที่สั่งซื้อเข้ามานั้น เป็นประโยชน์กับ องค์กรสูงสุด ทั้งในเรื่องของ ราคา คุณภาพที่ได้รับ และตรงตามเวลาที่ต้องการ …

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมจัดซื้อ PDP

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมจัดซื้อ PDP

- ทำการเปรียบเทียบราคาก่อนสั่งซื้อ (Price Comparison)

- สามารถดูประวัติการสั่งซื้อ (Purchase Histories)

- บันทึกใบขอซื้อ(Purchase Request) และใบสั่งซื้อ (Purchase Order) แยกตามแต่ละหน่วยงาน และ งาน (Job) ได้

- รวบรวมใบขอซื้อเพื่อจัดทำใบสั่งซื้อ

- สามารถเลือกได้ว่าจะเริ่มขั้นตอนการทำงานที่ใบขอซื้อ หรือ ใบสั่งซื้อ (ไม่ต้องมีใบขอซื้อ) หรือจะรับสินค้า โดยไม่ต้อมมีใบสั่งซื้อก็ได้

- เอกสารใบสั่งซื้อ 1 ใบ สามารถอ้างอิงใบขอซื้อได้หลายใบ (Many-to-one)

- สามารถแยกแบบฟอร์มการสั่งซื้อและการสั่งจ้างหรือสั่งซ่อมได้

- หน้าจอแต่ละหน้าจอมีแสดงสถานะของเอกสารอย่างละเอียด

- มีหน้าจอสอบถามข้อมูล (Inquiry) สะดวกในการค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับ เอกสารต่างๆ สินค้า ผู้ขาย เงื่อนไขการซื้อ เป็นต้น

- มี รายงานใบสั่งซื้อที่ยังรับไม่ครบ (Outstanding Report)

- มี รายงาน แสดงยอดสั่งซื้อที่ รับแล้ว และยอดสั่งซื้อที่ยังค้างรับ (Statement Report)

- สามารถบันทึกได้ทั้งการซื้อสดหรือการซื้อเชื่อ

- สามารถบันทึกการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ตามสกุลเงิน ได้

- สามารถบันทึกราคาซื้อต่อหน่วยได้สูงถึง 99 ล้าน ทศนิยม 4 ตำแหน่ง

- สามารถแก้ไขยอด VAT เพื่อให้ตรงกับใบกำกับภาษีของ Supplier ได้

- สามารถบันทึกตั้งหนี้จากรหัสสินค้าหรือตั้งจากรหัสบัญชีค่าใช้จ่ายได้

- มีรายงานประวัติการสั่งซื้อ

- มีรายงานสรุปเจ้าหนี้รายตัว (Statement) และหนี้ที่ครบกำหนดชำระ

- มีรายงานสรุปการเคลื่อนไหวเจ้าหนี้

- รายงานวิเคราะห์อายุหนี้ ตามเจ้าหนี้, ตามเอกสาร สามารถกำหนดช่วงวันที่จะวิเคราะห์ได้

- บันทึกการจ่ายชำระหนี้การค้า และพิมพ์ใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher)

- สามารถเลือกชำระโดย เงินสด, เช็ค, โอนบัญชีธนาคาร, ดร๊าฟ

- สามารถจ่ายชำระหนี้แบบบางส่วน (Partial) หรือการจ่ายชำระแบบเกินได้

- สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ้าง ทำของหรือค่าซ่อม และ หนังสือ 1 ใบสามารถหักภาษีได้ มากกว่า 1 อัตรา

- มีระบบการรับวางบิล ซึ่งเลขที่ใบรับวางบิลสามารถใช้ อ้างอิงใน ขั้นตอน การจ่ายชำระได้

- บันทึกการรับสินค้า สามารถระบุฝ่ายแผนกที่จะรับภาระ ค่าใช้ จ่ายนี้ และพิมพ์ใบรับสินค้าเข้าสต๊อก ขณะเดียวกัน ก็พิมพ์ใบสำคัญซื้อ (Purchase Voucher)

- บันทึกการรับสินค้าได้ทั้งโดยการอ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) และกรณีที่รับโดยไม่ต้องอ้างอิง

- สามารถบันทึกรายการบวกหรือรายการหักอื่น ๆนอกเหนือ จากค่าสินค้าได้ และสามารถระบุว่าให้บวกหรือหักก่อนคำนวณภาษี มูลค่าเพิ่มได้ (ค่าขนส่ง, ภาษีนำเข้า, ค่าธรรมเนียมต่างๆ)

- การบันทึกส่วนลดการค้า ทำได้ทั้งลดทีละรายการหรือลดทั้งใบ ได้ทั้งเป็นจำนวนเงินและเป็น %

- การคิด VAT สามารถทำได้ทั้งทุกอัตรา และทั้งราคารวมภาษี, ไม่รวมภาษี

- บันทึกการเพิ่มหนี้/ลดหนี้ (Debit/Credit Note) และพิมพ์ใบแจ้งขอลดหนี้/เพิ่มหนี้ (ได้ทั้งกรณีราคาผิดหรือส่งคืนสินค้า)

- กรณีตั้งหนี้จากรหัสบัญชีค่าใช้จ่าย 1 อินวอยซ์สามารถบันทึกใบกำกับภาษีซื้อได้ไม่จำกัด

- สิ้นเดือนสามารถพิมพ์ใบต่อ ภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด.53 ได้ทันที

- สามารถบันทึกรายการปรับปรุงยอดเจ้าหนี้ได้