รูป shipping freight forwarder

โปรแกรมบัญชี PDP สามารถช่วยธุรกิจ ชิปปิ้ง (shipping) และ freight forwarder ขนาดกลาง และ ขนาดเล็กมีเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านเอกสาร และ บริหารต้นทุนสำหรับแต่ลงานที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้บริหารสามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดของแต่ละงาน (Job)