RFID ย่อมาจาก Radio Frequency Identification คือไมโครชิปสำหรับเก็บข้อมูลที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุในการอ่านและเขียนข้อมูล ทำให้สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีหน้าสัมผัส (Contactless) และยังทนต่อสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำ ความชื้น สิ่งสกปรก แรงสั่นสะเทือน การกระทบกระแทก นอกจากนี้ ระบบอาร์เอฟไอดี ยังมีจุดเด่นอื่นๆ เช่น ความรวดเร็วในการอ่านข้อมูล ความสามารถในการอ่านหลายไมโครชิปพร้อมๆ กัน ด้วยเหตุนี้ระบบอาร์เอฟไอดี จึงเหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

ระบบอาร์เอฟไอดีจะประกอบไปด้วยสองส่วนหลัก คือ ส่วนแรก คือไมโครชิป หรือ แท็ก หรือ Transponder ที่ใช้ติดกับวัตถุหรือสินค้าต่างๆ เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุชิ้นนั้น ส่วนที่สองคือ เครื่องสำหรับอ่าน/เขียนข้อมูล หรือ RFID Reader มีหน้าที่คือ เขียนหรืออ่านข้อมูลลงในแท็กด้วยสัญญาณความถี่วิทยุ รูปร่างของเครื่องอ่านจะแตกต่างกันออกไปตามประเภทของการใช้งาน เช่น ขนาดใหญ่สำหรับติดผนัง หรือขนาดเล็กแบบมือถือ

จากข้อดีของไมโครชิปอาร์เอฟไอดี ทำให้สามารถบันทึกข้อมูล และทำการอ่านเขียนได้โดยไม่จำเป็นต้องต่อกับแหล่งจ่ายไฟใดๆ และยังสามารถทำการอ่านเขียนได้แม้จะอยู่ในสภาวะที่เปียกชื้นหรือมีฝุ่นละอองจนไม่สามารถมองเห็นตัว Tag ได้ ซึ่งการนำระบบอาร์เอฟไอดีมาใช้เป็นตัวกลางในการเก็บและส่งผ่านข้อมูลจะสามารถเพิ่มความถูกต้อง ลดเวลาการทำงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการนี้เป็นอย่างดี