Software Products
Search
โปรแกรมบัญชี PDP ( ราคาโปรโมชั่น )
ปฏิทิน
April 2024
S S M T W T F
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
UserOnline
Online System

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PDP เป็นโปรแกรมบัญชีแบบง่ายที่สามารถใช้งานในลักษณะออนไลน์ (Online) ผ่าน อินเตอน์เน็ต (Internet) ได้ โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PDP ทำให้องค์กรที่มีหลายสาขาหรือหลายคลังสินค้าสามารถเชื่อมการทำงานในลักษณะ online กับสำนักงานใหญ่ได้ โดยไม่ต้องผ่าน lease line ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก สำหรับองค์กรที่มีหน่วยรถเคลื่อนที่ (หน่วยรถ van) ที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยขาย สามารถอาศัย โทรศัพท์มือถึอผ่าน Mobile GPRS หรือ WIFI ในการ online ผ่าน อินเตอร์เน็ท กับสำนักงานใหญ่ได้ โดยข้อมูลการขายจะ update แบบ realtime มายังสำนักงานใหญ่ ทำให้สำนักงานใหญ่สามารถรู้สถานะของหน่วยรถแต่ละหน่วยว่า มียอดขายเท่าไร ขายสินค้าอะไรไปบ้าง และมีสินค้าคงเหลืออยู่ในรถเท่าไร

โปรแกรมก่อสร้าง PDP ช่วยควบคุมต้นทุนโครงการรับเหมา ก่อสร้าง ติดตั้ง ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้

โปรแกรมบัญชี PDP จึงเป็นโปแกรมบัญชีที่ดีที่สุด ถูกที่สุด (เมื่อเทียบความสามารถของโปรแกรมกับราคาของโปรแกรม) และ ยังเป็นโปรแกรมบัญชีที่นิยมใช้กันมากในหลายๆธุรกิจ

 • UserOnline

 • PostHeaderIcon โปรแกรมบัญชีลูกหนี้ Account Receivable

  :: โปรแกรมระบบบัญชีลูกหนี้ ::
   
            เนื่องจากบัญชีลูกหนี้เป็นบัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที ดังนั้นจึง ต้องมีการควบคุมและบริหารบัญชีลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพและรัดกุม มีการกำหนดวงเงินสินเชื่อ(Credit Limit) และกำหนด ระยะเวลาในการให้เครดิต (Credit Term) แก่ลูกค้าหรือลูกหนี้แต่ละรายที่ซื้อสินค้าหรือบริการ และมีการติดตาม การรับชำระหนี้ให้ตรงตามเวลาที่กำหนด ลดความเสี่ยงและเพิ่มสภาพคล่องของการเงินหมุนเวียน
   

  สามารถบันทึกตั้งหนี้ในระบบหรือตั้งจากระบบสั่งจองและจัดจำหน่ายได้
  กรณีตั้งหนี้ในระบบ 1 อินวอยซ์สามารถแยกบันทึกรายได้เข้าฝ่ายแผนกได้ไม่จำกัด
  รายงานหนี้ที่ครบกำหนดชำระ
  ใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิล ซึ่งเลขที่สามารถใช้อ้างอิงตอนรับชำระจากลูกหนี้
  รายงานลูกหนี้รายตัว (Statement)
  รายงานสรุปการเคลื่อนไหวลูกหนี้
  รายงานวิเคราะห์อายุหนี้ ตามลูกค้า,ตามเอกสาร (Report Aging)
  บันทึกการรับชำระหนี้การค้า และพิมพ์ใบสำคัญรับ (Receipt Voucher)
  สามารถเลือกรับชำระด้วยเงินสด, เช็ค, โอนบัญชีธนาคาร, ดร๊าฟ
  บันทึกรายการปรับปรุงยอดลูกหนี้ได้
  กรณีลูกหนี้ต่างประเทศ สามารถบันทึกรายการปรับปรุงกำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนได้

  Read the full detail >>

  PostHeaderIcon โปรแกรมสินทรัพย์ Impress Fixed Asset System

  :: โปรแกรมระบบสินทรัพย์ ::

  โปรแกรมบัญชีสินทรัพย์ถาวร เป็นระบบควบคุมและบริหารสินทรัพย์ถาวร อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่ คำนวณค่าเสื่อมราคา ให้ถูกต้อง รวดเร็วเท่านั้น แต่ยังบอกให้ทราบถึงที่ตั้ง และสภาพที่แท้จริง ของสินทรัพย์ถาวร สามารถวางแผนการ การซ่อมบำรุง ล่วงหน้า (Preventive Maintenance) รวมทั้งเก็บบันทึกประวัติการซ่อมแซมแต่ละครั้งว่าซ่อมกับใคร (Supplier) และค่าใช้จ่ายเท่าไร โปรแกรมระบบสินทรัพย์ สามารถเชื่อมข้อมูลจากโปรแกรมระบบจัดซื้อ(Purchasing) เมื่อมีการสั่งซื้อทรัพย์สิน และส่งข้อมูลที่ประมวลผลได้ เชื่อมโยงไปที่โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger)

    
  คุณสมบัติและรายละเอียดโปรแกรมสินทรัพย์ถาวร

  สามารถใช้งานผ่าน Handheld Scanner ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสินทรัพย์จากสถานที่จริง
  รหัสทรัพย์สินสามารถแจกแจงได้ 3 ระดับคือ Asset Group, Asset Sub-Group และ Asset No.
  สามารถเลือกกำหนดการ Running รหัสทรัพย์สินได้ทั้ง Automatic และ Manual
  การกำหนด Running รหัสทรัพย์สิน แบบ Automatic สามารถกำหนดการ Running ภายใต้ Asset Group และ Asset Sub-group และสามารถ [...]

  Read the full detail >>

  PostHeaderIcon โปรแกรมวิเคราะห์งบการเงิน Financial Reporter

  :: โปรแกรมวิเคราะห์งบการเงิน ::
  เป็นระบบ ซึ่งนำข้อมูลด้านการเงิน มาจากงบทดลอง ในระบบบัญชีแยกประเภท มาจัดทำงบการเงิน สำหรับให้ผู้บริหารวิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ผู้ใช้สามารถกำหนดรายละเอียด และรูปแบบงบการเงินได้เอง และยังสามารถทำรายการปรับปรุง (กระดาษทำการ) ก่อนดูหรือพิมพ์งบการเงิน และสามารถกำหนดเงื่อนไข ในการเลือกดู/พิมพ์ได้ตามบริษัท, สาขา, ฝ่าย, แผนก (Profit & Cost Center) และยังสามารถ เลือกดู/พิมพ์งบการเงินรวม ของหลายบริษัท(Consolidate) ได้ รองรับงบการเงินของธุรกิจ ที่ได้รับการส่งเสริมจาก (BOI)
   
   

  กำหนดรหัสและชื่องบการเงินได้เอง รองรับงบการเงินได้ทุกประเภท อาทิ งบดุล, งบกำไรขาดทุน, งบต้นทุนการผลิต, งบต้นทุนขาย, รายละเอียดประกอบงบต่างๆ
  รองรับงบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ อาทิ งบกระแสเงินสด (ตามพระราชบัญญัติการบัญชี 2543 ให้บริษัทจำกัด ต้องยื่นงบกระแสเงินสดด้วย)
  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนผู้ถือหุ้น
  งบกำไรสะสม
  กำหนดรูปแบบงบการเงินได้เอง อาทิ

  รายการในแต่ละบรรทัด
  การจัดย่อหน้าของรายการ
  การขีดเส้นใต้ตัวเลข ทั้งเส้นเดี่ยวและเส้นคู่
  กำหนดสูตรต่างๆ ที่ต้องใช้ได้เอง

  กำหนดเปอร์เซ็นต์ การ กระจายรายได้,ค่าใช้จ่ายเข้าฝ่าย,แผนก หรือ งาน
  ความสามารถในการเลือกดู/พิมพ์งบการเงินได้ตาม บริษัท,สาขา,ฝ่าย,แผนก (Profit & Cost Center) และตามรหัสงานหรือโครงการ
  ทำงบการเงินรวมของหลายบริษัท, [...]

  Read the full detail >>

  PostHeaderIcon โปรแกรมบัญชีแยกประเภท General Ledger

  :: โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท::

            โปรแกรมบัญชีแยกประเภท ถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากสำหรับองค์กรธุรกิจต่างๆ เพราะเป็นโปรแกรมส่วนที่มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลจากโปรแกรมระบบงานอื่นๆ แล้วนำมาจัดหมวดหมู่เพื่อใช้สำหรับวิเคราะห์สถานะขณะใดขณะหนึ่งขององค์กรได้ โปรแกรมบัญชีแยกประเภท ของ Impress Professional มีความสามารถ สูง และ ยืดหยุ่นในการใช้งานมาก สามารถรองรับการใช้งานสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ได้

   

  กำหนดรหัสบริษัทสาขาฝ่ายแผนก ได้ไม่จำกัด และ กำหนดรหัสสมุดได้ไม่จำกัด
  การสร้าง Chart Of Account อิสระในแต่ละบริษัท และสามารถ Copy ไปอีกบริษัทได้ (ทีละหลายๆ บริษัท)
  รอบระยะเวลาบัญชีอิสระในแต่ละบริษัท กำหนดแต่ละงวดได้เองจะเริ่มต้น-สิ้นสุดวันที่เท่าไร อาจมากกว่าหรือน้อยกว่า 1 เดือน (คัดลอกได้) การเปิด/ปิดงวด สั่งพร้อมๆ กันมากกว่า 1 บริษัทได้
  การจัดสรรงบประมาณ และสามารถกำหนดงบประมาณได้ถึง 5 ชุ
  การใส่ยอดยกมาต้นงวดบัญชี ผู้ใช้สามารถใส่หลังจากที่บันทึกรายการบัญชีประจำวันไปแล้ว และไม่ต้องทำทุกปี ทำเฉพาะปีแรกที่เริ่มใช้งาน
  วิธีการบันทึกรายการบัญชี (ใบสำคัญ) ระบบอำนวยความสะดวกและลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน โดยผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบการลงบัญชีไว้ล่วงหน้า
  กำหนดเปอร์เซ็นต์กระจาย รายได้/ค่าใช้จ่าย เข้าศูนย์ความรับผิดชอบหรือโครงการ อัตโนมัติ (Allocate [...]

  Read the full detail >>

  PostHeaderIcon โปรแกรมจัดซื้อ Impress Purchasing System

  :: โปรแกรมระบบจัดซื้อ ::

  โปรแกรมจัดซื้อ หรือ โปรแกรมระบบจัดซื้อ เป็นระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อหรือการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อใช้ภายในองค์กรหรือเพื่อจัดจำหน่าย กระบวนการจัดซื้อสามารถเริ่มต้นจากการบันทึกใบขอซื้อสินค้า(PR : Purchase Request) จากหน่วยงานต่างๆ เมื่อใบขอซื้อผ่านการอนุมัติแล้ว จะผ่านมายังฝ่ายจัดซื้อ เมื่อจัดเตรียมและออกเป็นใบสั่งซื้อสินค้า (PO : Purchase Order) เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัตถุดิบ หรือ สินค้า หรือ บริการ ที่ต้องการให้ทันตามความต้องการใช้งาน ระบบจัดซื้อยังช่วยให้จัดซื้อสินค้าในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ราคาซื้อ หรือ ต้นทุนที่ต่ำสุด ขณะเดียวกันจะต้องได้สินค้าที่ได้มาตรฐานและคุณภาพตรงตามที่ต้องการด้วย
   
  รายละเอียดและคุณสมบัติโปรแกรมจัดซื้อ

  สามารถใช้งานในลักษณะ ออนไลน์ (Online) ผ่าน อินเตอร์เน็ตได้ (Internet)
  บันทึกใบขอซื้อของแต่ละหน่วยงานได้ (Purchase Request)
  รวบรวมใบขอซื้อเพื่อจัดทำใบสั่งซื้อ (Purchase Order)
  ขณะทำใบขอซื้อหรือใบสั่งซื้อ สามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าที่ต้องการขอซื้อหรือสั่งซื้อว่ามียอดคงเหลือ เท่รไร และอยู่ระหว่างสั่งซื้อแต่ยังไม่ได้รับเข้าคลังอีกเท่าไร
  สามารถตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อในขณะทำใบขอซื้อหรือใบสั่งซื้อ
  อนุมัติ ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้
  สามารถเปรียบเทียบใบเสนอราคาของผู้เสนอขายหลายๆราย
  สามารถเปรียบเทียบ Performance ของ Vendor หลายๆหลาย
  แยกแบบฟอร์มการสั่งซื้อและการสั่งจ้างหรือสั่งซ่อมได้
  Outstanding Report ใบสั่งซื้อที่ยังรับไม่ครบ
  Statement Report แสดงยอดสั่งซื้อ รับ และยอดค้างรับ
  บันทึกการรับสินค้า สามารถระบุฝ่ายแผนกที่จะรับภาระค่าใช้จ่ายนี้ และพิมพ์ใบรับสินค้าเข้า [...]

  Read the full detail >>

  PostHeaderIcon โปรแกรมต้นทุนตามงาน Impress Job Cost Control

  :: โปรแกรมระบบต้นทุนตามงาน ::
  โปรแกรมระบบต้นทุนตามงานเป็นระบบที่ช่วยคำนวณหาต้นทุนที่ถูกต้องทางบัญชี สามารถใช้ได้กับงานด้านการผลิต หรือ งานด้านบริการ โปรแกรมสามารถปันส่วนค่าใช้จ่าย (allocation cost) ตามหน่วยงาน
   
   
   
   
  คุณสมบัติและรายละเอียดโปรแกรมบัญชีต้นทุนตามงาน

  รองรับการผลิตสินค้าทั้งกรณีที่มีความจำเป็นต้องมีสูตรสำหรับผลิตสินค้าสำเร็จรูปหรือสินค้าระหว่างผลิตและกรณีที่ไม่สูตรการผลิต
  คำนวณต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้า
  -      Hybrid-product Costing
  -       ต้นทุนทางตรง
  -       ต้นทุนที่เกิดจากการปันส่วน
          กำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการปันส่วนได้ทั้งวัตถุดิบ,ค่าแรง,ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
  รายงานต้นทุนการผลิตแยกตามงาน
  รายงานสินค้าที่อยู่ระหว่างการผลิต (Work In Process)
  รายงานสินค้าที่ผลิตเสร็จ (Finished Goods)
  รายงานเปรียบเทียบต้นทุนมาตรฐานกับต้นทุนจริง
              Bill Of Material (สูตรการผลิต) 
  กำหนดโครงสร้างของสูตรการผลิตได้หลายระดับ (Multi-Level BOM)
  กำหนดสูตรของต้นทุนมาตรฐานได้ (Standard Cost)
  -          DM (Direct Material)
  -          DL (Direct Labour)
  -          IL (Indirect Labour)
  -          OH (Fixed Overhead)
  -          VO (Variable Overhead)
  สามารถใช้สูตรเป็นเครื่องมือในการกำหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ได้
  สร้างใบสั่งงานผลิตตามสูตร สามารถปรับปัจจัยการผลิตที่ใช้ในแต่ละงาน
  บันทึกรับสินค้าสำเร็จรูปตัดงานระหว่างทำตามสูตร/ตามใบสั่งงานให้อัตโนมัติ

  Read the full detail >>

  PostHeaderIcon โปรแกรมบัญชีชิปปิ้ง PDP Shipping Freight

  โปรแกรมบัญชี PDP สามารถช่วยธุรกิจ ชิปปิ้ง (shipping) และ freight forwarder ขนาดกลาง และ ขนาดเล็กมีเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านเอกสาร และ บริหารต้นทุนสำหรับแต่ลงานที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้บริหารสามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดของแต่ละงาน (Job)

  Read the full detail >>

  PostHeaderIcon โปรแกรมก่อสร้าง โปรแกรมบัญชีรับเหมาก่อสร้าง PDP

  การบริหารธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การบริหารต้นทุนโครงการให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้ ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ง่าย ถ้าไม่มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โปรแกรมบัญชี PDP สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ได้พัฒนาโปรแกรมให้สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้ โดยโปรแกรมบัญชี PDP สามารถเปรียบเทียบต้นทุนจริงกับงบประมาณที่ตั้งไว้ได้ตลอดเวลา ควบคุมการ ขอซื้อ (PR) สั่งซื้อ (PO) ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน BOQ ของแต่ละงานได้ สำหรับองค์กรที่มี site งานก่อสร้างตามจุดต่างๆ สามารถ ออนไลน์ (online) ผ่าน อินเตอร์เน็ต (internet) เพื่อเชื่อมกับสำนักงานใหญ่ได้ โปรแกรมบัญชีรับเหมาก่อสร้างสามารถใช้ได้กับงานประเภทโครงการรับเหมาทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน หมู่บ้านจัดสรร งานโยธา งานก่อสร้างโรงงาน งานรับเหมาไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ออกแบบตกแต่ง สถาปัตย์ และ อื่นๆ

  Read the full detail >>

  PostHeaderIcon โปรแกรมฝากขาย Impress Consignment System

  :: โปรแกรมระบบฝากขาย ::
  เนื่องจากรูปแบบการขายในปัจจุบันมีการพัฒนาจนมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีต ซึ่งจะมีแค่ขาบเชื่อและขายสดเท่านั้น ระบบฝากขายเป็นการขายรูปแบบใหม่ที่ห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่จะนำมาใช้กับสินค้าประเภทแฟชั่นเช่น เครื่องสำอาง/เสื้อผ้า /รองเท้า /กระเป๋า /แว่นตา /หนังสือ /ไวน์ และอื่นๆ อีกหลายชนิด โดยห้างมีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่และระบบอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของสินค้าที่จะนำสินค้าของตนเองมาขายในห้างในลักษณะฝากขาย โดยเจ้าของสินค้าจะต้องเป็นผู้บริหารจัดการเกี่ยวกับสต็อกสินค้าและการขายเอง เมื่อขายสินค้าได้แล้ว ห้างจะหักเงินส่วนที่เจ้าของสินค้าตกลงว่าจะให้กับห้างไว้เมื่อเกิดการขายขึ้น ซี่งส่วนใหญ่จะคิดเป็นเปอร์เซ็น การขายในลักษณะนี้จึงทำให้เจ้าของสินค้ามีภาระหน้าที่ที่จะต้องบริหารสต็อกสินค้าเอง เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหล และต้องให้มีสินค้าที่เพียงพอต่อการขายด้วย

  คุณสมบัติและรายละเอียดโปรแกรมฝากขาย Impress Consignment

  สามารถ ออนไลน์ (online) กับจุดขาย หรือ หน้าร้าน (shop) ได้ตลอดเวลา ผ่าน internet หรือ มือถือ
  สามารถใช้ได้กับสินค้าประเภท เครื่องสำอาง/ เสื้อผ้า /รองเท้า /กระเป๋า /แว่นตา /หนังสือ /ไวน์
  รองรับสินค้าที่มี Serial No / Barcode บาร์โค๊ด / Color สี / Style สไตล์ / Size ขนาด [...]

  Read the full detail >>

  PostHeaderIcon โปรแกรมคลังสินค้า Warehouse Management

  :: โปรแกรมระบบบริหารคลังสินค้า ::
   
           คลังสินค้า หรือ Warehouse ส่วนใหญ่แล้วจะหมายถึงสถานที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป หรือ วัตถุดิบ โดยสินค้าที่จัดเก็บอยู่ในคลังสินค้า จะต้องระบุตำแหน่งในการจัดเก็บ (Location) ให้เป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา โอนย้าย และ จัดส่ง โปรแกรมระบบบริหารคลังสินค้า จะช่วยในการบริหารจัดการพื้นที่การจัดเก็บ การจัดส่งสินค้าให้เป็นระบบ และยังสามารถทำหน้าที่เป็นจุดเปิดบิลขายเพื่อแนบไปพร้อมกับสินค้าที่จะจัดส่งด้วย
   
  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า
  จัดการกระบวนการรับสินค้า

  ตรวจสอบสินค้าและบันทึกปริมาณที่รับจริง
  ระบุ Location ที่นำสินค้าไปเก็บจริง

  จัดการการกระจายสินค้า

  สร้างใบแบ่งสินค้าตามลูกค้า
  สร้างเอกสาร Picking
  สร้างเอกสาร Packing
  สร้าง Invoice จาก Packing

  จัดการงานคลังสินค้าตามที่เก็บ(Multi-Location)

  ปรับปรุงสต๊อกตาม Location
  ตรวจนับตาม Location

   

  Read the full detail >>