Software Products
Search
โปรแกรมบัญชี PDP ( ราคาโปรโมชั่น )
ปฏิทิน
July 2024
S S M T W T F
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
UserOnline
Online System

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PDP เป็นโปรแกรมบัญชีแบบง่ายที่สามารถใช้งานในลักษณะออนไลน์ (Online) ผ่าน อินเตอน์เน็ต (Internet) ได้ โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PDP ทำให้องค์กรที่มีหลายสาขาหรือหลายคลังสินค้าสามารถเชื่อมการทำงานในลักษณะ online กับสำนักงานใหญ่ได้ โดยไม่ต้องผ่าน lease line ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก สำหรับองค์กรที่มีหน่วยรถเคลื่อนที่ (หน่วยรถ van) ที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยขาย สามารถอาศัย โทรศัพท์มือถึอผ่าน Mobile GPRS หรือ WIFI ในการ online ผ่าน อินเตอร์เน็ท กับสำนักงานใหญ่ได้ โดยข้อมูลการขายจะ update แบบ realtime มายังสำนักงานใหญ่ ทำให้สำนักงานใหญ่สามารถรู้สถานะของหน่วยรถแต่ละหน่วยว่า มียอดขายเท่าไร ขายสินค้าอะไรไปบ้าง และมีสินค้าคงเหลืออยู่ในรถเท่าไร

โปรแกรมก่อสร้าง PDP ช่วยควบคุมต้นทุนโครงการรับเหมา ก่อสร้าง ติดตั้ง ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้

โปรแกรมบัญชี PDP จึงเป็นโปแกรมบัญชีที่ดีที่สุด ถูกที่สุด (เมื่อเทียบความสามารถของโปรแกรมกับราคาของโปรแกรม) และ ยังเป็นโปรแกรมบัญชีที่นิยมใช้กันมากในหลายๆธุรกิจ

 • UserOnline

 • PostHeaderIcon โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้ Impress Account Payable

  :: โปรแกรมระบบบัญชีเจ้าหนี้ ::


  เป็นระบบที่ช่วยในการจัดการควบคุมเกี่ยวกับการเป็นหนี้ของธุรกิจ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบ หรือค่าใช้จ่ายก็ตาม เพื่อจ่ายชำระหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยชำระหนี้ให้ครบจำนวน เพื่อรักษาเครดิต นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องมือในการบริหารการจ่ายชำระหนี้ เพื่อให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินสูงสุด โดยให้กระทบต่อ สถานะเครดิตของธุรกิจน้อยที่สุด

  รายละเอียดและคุณสมบัติโปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้

  • สามารถบันทึกตั้งหนี้ในระบบหรือตั้งจากระบบสั่งซื้อ(purchasing)และรับสินค้า(receiving)ได้
  • บันทึกค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้า (additional cost) โดยสามารถกำหนดการปันส่วนได้ตาม (allocate cost)
   • 1.มูลค่าสินค้าแต่ละตัวในอินวอยซ์ที่นำเข้าพิกัดอัตราภาษีศุลกากร
   • 2. น้ำหนักของสินค้า (weight)
   • 3. ปริมาตรของสินค้า (capacity)
  • กรณีตั้งหนี้ในระบบ 1 อินวอยซ์
   • 1.สามารถแยกบันทึกค่าใช้จ่ายเข้าฝ่ายแผนกได้ไม่จำกัด
   • 2. สามารถบันทึกใบกำกับภาษีซื้อได้ไม่จำกัด
  • เจ้าหนี้หนึ่งรายสามารถบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ได้หลายประเภท เช่นเป็นทั้งเจ้าหนี้วัตดุดิบและเป็นทั้งเจ้าหนี้วัสดุบรรจุ
  • รายงานหนี้ที่ครบกำหนดชำระ
  • มีระบบการรับวางบิล ซึ่งเลขที่ใบรับวางบิลสามารถใช้อ้างอิงในขั้นตอนการจ่ายชำระได้
  • รายงานเจ้าหนี้รายตัว (Statement)
  • รายงานสรุปการเคลื่อนไหวเจ้าหนี้
  • รายงานวิเคราะห์อายุหนี้ ตามเจ้าหนี้, ตามเอกสาร สามารถกำหนดช่วงวันที่จะวิเคราะห์ได้ (Payable Aging Report)
  • บันทึกการจ่ายชำระหนี้การค้า และพิมพ์ใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher)
  • สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ้างทำของหรือค่าซ่อม และ หนังสือ 1 ใบสามารถหักภาษีได้มากกว่า 1 อัตรา
  • สิ้นเดือนพิมพ์ ภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด.53 ได้ทันที
  • บันทึกรายการปรับปรุงยอดเจ้าหนี้ได้
  • กรณีเจ้าหนี้ต่างประเทศ สามารถบันทึกรายการปรับปรุงกำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนได้ (Currency exchange profit and lose)
  • สามารถที่จะเลือกชำระโดย เงินสด(cash) เช็ค(cheque) โอนบัญชีธนาคาร(tranfer) ดร๊าฟ (draft)

  PostHeaderIcon โปรแกรมจัดซื้อ Impress Purchasing System

  :: โปรแกรมระบบจัดซื้อ ::

  รูปภาพโปรแกรมจัดซื้อ

  รูปภาพโปรแกรมระบบจัดซื้อ Impress


  โปรแกรมจัดซื้อ หรือ โปรแกรมระบบจัดซื้อ เป็นระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อหรือการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อใช้ภายในองค์กรหรือเพื่อจัดจำหน่าย กระบวนการจัดซื้อสามารถเริ่มต้นจากการบันทึกใบขอซื้อสินค้า(PR : Purchase Request) จากหน่วยงานต่างๆ เมื่อใบขอซื้อผ่านการอนุมัติแล้ว จะผ่านมายังฝ่ายจัดซื้อ เมื่อจัดเตรียมและออกเป็นใบสั่งซื้อสินค้า (PO : Purchase Order) เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัตถุดิบ หรือ สินค้า หรือ บริการ ที่ต้องการให้ทันตามความต้องการใช้งาน ระบบจัดซื้อยังช่วยให้จัดซื้อสินค้าในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ราคาซื้อ หรือ ต้นทุนที่ต่ำสุด ขณะเดียวกันจะต้องได้สินค้าที่ได้มาตรฐานและคุณภาพตรงตามที่ต้องการด้วย

   

  รายละเอียดและคุณสมบัติโปรแกรมจัดซื้อ

  • สามารถใช้งานในลักษณะ ออนไลน์ (Online) ผ่าน อินเตอร์เน็ตได้ (Internet)
  • บันทึกใบขอซื้อของแต่ละหน่วยงานได้ (Purchase Request)
  • รวบรวมใบขอซื้อเพื่อจัดทำใบสั่งซื้อ (Purchase Order)
  • ขณะทำใบขอซื้อหรือใบสั่งซื้อ สามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าที่ต้องการขอซื้อหรือสั่งซื้อว่ามียอดคงเหลือ เท่รไร และอยู่ระหว่างสั่งซื้อแต่ยังไม่ได้รับเข้าคลังอีกเท่าไร
  • สามารถตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อในขณะทำใบขอซื้อหรือใบสั่งซื้อ
  • อนุมัติ ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้
  • สามารถเปรียบเทียบใบเสนอราคาของผู้เสนอขายหลายๆราย
  • สามารถเปรียบเทียบ Performance ของ Vendor หลายๆหลาย
  • แยกแบบฟอร์มการสั่งซื้อและการสั่งจ้างหรือสั่งซ่อมได้
  • Outstanding Report ใบสั่งซื้อที่ยังรับไม่ครบ
  • Statement Report แสดงยอดสั่งซื้อ รับ และยอดค้างรับ
  • บันทึกการรับสินค้า สามารถระบุฝ่ายแผนกที่จะรับภาระค่าใช้จ่ายนี้ และพิมพ์ใบรับสินค้าเข้า สต๊อก ขณะเดียวกันก็พิมพ์ใบสำคัญซื้อ (Purchase Voucher)
  • บันทึกการรับสินค้าได้ทั้งโดยการอ้างอิงเลขที่ P/O และกรณีไม่มี P/O ไม่ต้องระบุก็ได้
  • บันทึกได้ทั้งการซื้อสดหรือการซื้อเชื่อ
  • บันทึกหักเงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าได้
  • สามารถบันทึกรายการบวกหรือรายการหักอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าสินค้าได้ และสามารถระบุว่าให้บวกหรือหักก่อนคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ (ค่าขนส่ง, ภาษีนำเข้า, ค่าธรรมเนียมต่างๆ)
  • บันทึกการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ตามสกุลเงินได้
  • การบันทึกส่วนลดการค้า ทำได้ทั้งลดทีละรายการหรือลดทั้งใบ ได้ทั้งเป็นจำนวนเงินและเป็น %
  • บันทึกราคาซื้อต่อหน่วยได้สูงถึง 99 ล้าน ทศนิยม 4 ตำแหน่ง
  • การคิด VAT สามารถทำได้ทั้งทุกอัตรา และทั้งราคารวมภาษี, ไม่รวมภาษี
  • ยอมให้แก้ยอด VAT เพื่อให้ตรงกับใบกำกับภาษี
  • บันทึกการเพิ่มหนี้/ลดหนี้ (Debit/Credit Note) และพิมพ์ใบแจ้งขอลดหนี้/เพิ่มหนี้ (ได้ทั้งกรณีราคาผิดหรือส่งคืนสินค้า)
  • มีระบบตรวจเช็คการตั้งหนี้ซ้ำอัตโนมัติ (รหัสผู้ขาย+เลขที่อินวอยซ์ของผู้ขาย)